Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/16 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Στόχος των δράσεων του Γραφείου, είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών για τη διασφάλιση της υγείας τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και η εξομάλυνση ή η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Αρμοδιότητες του Γραφείου:

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Την καθοδήγηση των πολιτών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας
 • Την σωστή ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
 • Την επαρκή πληροφόρηση του πολίτη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του, καθώς και για τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες.
 • Την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες και Τμήματα, τον συντονισμό και τον χειρισμό για την επίτευξη των κατάλληλων κατά περίπτωση ενεργειών ή την επίλυση των προκυπτουσών διαφορών, με έμφαση στην διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης.
 • Την ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών για τις διαδικασίες νοσηλευτικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους.
 • Την συλλογή και διεκπεραίωση ενυπόγραφων και προφορικών παραπόνων και καταγγελιών εξωτερικών ασθενών και νοσηλευομένων, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την παραπομπή τους για εξέταση και διερεύνηση στα αρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να εντοπιστούν οι δυσλειτουργίες ή η πιθανή καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθεί η καταγγελόμενη αστοχία.
 • Την επίβλεψη της πορείας των κατατεθειμένων καταγγελιών, με αντίστοιχη ενημέρωση του πολίτη.
 • Τη συλλογή ευχαριστήριων επιστολών ικανοποίησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, καθώς και παρατηρήσεων που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της φροντίδας υγείας.
 • Την στατιστική καταγραφή, τη δημιουργία και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου της δραστηριότητας του Γραφείου και των θεμάτων που αντιμετωπίστηκαν, τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε εξάμηνη βάση και την υποβολή των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Την διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, σε κάθε Ελεγκτική Αρχή, στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.
 • Την ενημέρωση της Διοίκησης, των αρμόδιων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και της αρμόδιας ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
 • Την διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς, πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα του Νοσοκομείου, οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών, τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 • Την υποβολή προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.

 Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο προκειμένου να αναζητηθεί δόκιμη λύση σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Σκοπός είναι αφενός η αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματός τους, και αφετέρου η καταγραφή της δυσλειτουργίας που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος.

Το Γραφείο στεγάζεται στην είσοδο των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου, σημαδοτοτημένο με ειδική πινακίδα με την επωνυμία του Γραφείου και λειτουργεί καθημερινά από 7.30πμ-3.00μμ.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διαθέτει δεξιότητες επικοινωνίας, εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που απαιτούνται.

Συνεργάζεται με τα τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών, Τμήματος Κίνησης ασθενών, τη Διοίκηση, την Ιατρική Υπηρεσία και τις λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ενώ το πλαίσιο λειτουργίας του διέπεται από πλέγμα διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με το Γραφείο διασφαλίζεται μέσω e-mail. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις θετικές του εντυπώσεις, το παράπονο ή την καταγγελία του, αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ταχυδρομείου ή εντύπου το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα σημεία εξυπηρέτησής του εντός του Νοσοκομείου ή από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος του Γραφείου είναι ο κ.Ζαγκαβιέρος Γιώργος

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Τηλ.: 2132052593

Fax: 2132052440

E-mail: politis@paidon-pentelis.gr

Οι ασθενείς και οι οικείοι τους παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για οποιοδήποτε πρόβλημά τους, γνωρίζοντας ότι οι επισημάνσεις τους θα βοηθήσουν να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις, βελτιώνοντας διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

Τα έντυπα ικανοποίησης ασθενών μπορείτε να τα βρείτε:

 • Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, που βρίσκεται στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείουστο ισόγειο
 • Στον χώρο αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων
 • Στον χώρο αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
 • Σε κάθε κλινική του Νοσοκομείου

Μετά την συμπλήρωση του εντύπου το τοποθετείται στο ειδικό κυτίο. Εάν δεν υπάρχει το παραδίδετε στην προϊσταμένη της κλινικής ή στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Τηλεφωνικό Κέντρο 2132052200

Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη

2132052431

Γρ. Κίνησης Ασθενών

2132052474

Γραμματεία Εξ. Ιατρείων 

2132052593 

Ραντεβού

2132052445, 2132052446

Διοικητική Γραμματεία 2132052515
Γραφείο Πληροφορίες 2132052376

Διεύθυνση


Ιπποκράτους 8,
Πεντέλη,
Τ.Κ. 15236

 e-mail: paidon@paidon-pentelis.gr

Χάρτης Πρόσβασης

Προσβασιμότητα


Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

XHTML 1.0 valid

CSS valid

WCAG 2 valid

Στατιστικά


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2024 - 13:58
Μοναδικοί Επισκέπτες: 1113549